Sony ออกคลิปวิดีโอแสดงความสามารถกล้อง 3D ToF บนสมาร์ทโฟน

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปที่เราเรียกว่า 3D ToF […]

The post Sony ออกคลิปวิดีโอแสดงความสามารถกล้อง 3D ToF บนสมาร์ทโฟน appeared first on iPhone-Droid.


Source: New feed

2 thoughts on “Sony ออกคลิปวิดีโอแสดงความสามารถกล้อง 3D ToF บนสมาร์ทโฟน

Leave a Reply

Your email address will not be published.